شیک پارس

ست کردن لباس و تناسب رنگ ها در ست کردن لباس(1)

 تناسب رنگ ها در ست کردن لباس ، ست کردن لباس و تناسب رنگ ها ، تناسب رنگ در لباس پوشیدن

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (1)

 ست کردن لباس و تناسب رنگ ها

 

یکپارچگی بیش از حد باعث انگیزش بسیار پایین و پیچیدگی افراطی نیز باعث انگیزش بیش از حد خواهد شد. در این میان، هارمونی و هماهنگی تعادل پویا خواهد بود.

هارمونی چیزی است که خوشایندِ چشم بیننده باشد و حس نظم و توازن را به فرد القاء کند. اگر چیزی فاقد هماهنگی و هارمونی لازم باشد، خسته کننده و آشفته به نظر خواهد آمد.

در یک حالت این تجربه ی دیداری آنقدر ملایم و یکنواخت می شود که بیننده را درگیر نمی کند. مغز انسان اطلاعات با قدرت انگیزش پایین را رد می کند، مثل مجموعه های تک رنگ با بافت و طرح یکسان.

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (2)

تناسب رنگ ها در ست کردن لباس

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (3)

ست کردن لباس 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (4)

تناسب رنگ در لباس پوشیدن

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (5)

تناسب رنگ ها در ست کردن لباس ،

ست کردن لباس 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (6)

 ست کردن لباس ،

ست کردن لباس و تناسب رنگ ها

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (7)

تناسب رنگ در لباس پوشیدن ،

ست کردن لباس و تناسب رنگ ها

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (8)

ست کردن لباس و تناسب رنگ ها

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (9)

تناسب رنگ ها در ست کردن لباس

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (10)

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (11)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (12)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (13)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (14)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (15)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (16)

 

 

 

 

تناسب-رنگ-لباس-تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن-17

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (18)

 

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (19)

 

تناسب-رنگ-لباس , تناسب-رنگ-در-لباس-پوشیدن (20)

تناسب رنگ در لباس پوشیدن ،

تناسب رنگ ها در ست کردن لباس :http://shikpars.com/set-out-clothes-and-the-proportion-of-the-colors-in-the-set-1

ست کردن لباس و تناسب رنگ ها

همچنین دیدن فرمایید