تزیین سفره هفت سین

 

تزیین-سفره-هفت-سین (73)

 

سفره هفت سین

 

تزیین-سفره-هفت-سین (77)

سفره هفت سین

تزیین-سفره-هفت-سین (78)

تزیین-سفره-هفت-سین (79)

تزیین-سفره-هفت-سین (80)

تزیین-سفره-هفت-سین (55)

سفره هفت سین

تزیین-سفره-هفت-سین (56)

سفره هفت سین

تزیین-سفره-هفت-سین (57)

تزیین-سفره-هفت-سین (58)

تزیین-سفره-هفت-سین (59)

تزیین-سفره-هفت-سین (60)

تزیین-سفره-هفت-سین (61)

تزیین-سفره-هفت-سین (62)

تزیین-سفره-هفت-سین (63)

تزیین-سفره-هفت-سین (64) تزیین-سفره-هفت-سین (65)

سفره هفت سین

تزیین-سفره-هفت-سین (66)

تزیین-سفره-هفت-سین (67)

تزیین-سفره-هفت-سین (68)

تزیین-سفره-هفت-سین (69)

تزیین-سفره-هفت-سین (70)

تزیین-سفره-هفت-سین (71)

تزیین-سفره-هفت-سین (72)

تزیین-سفره-هفت-سین (74)

تزیین-سفره-هفت-سین (75)

تزیین-سفره-هفت-سین (76)

منبع: http://shikpars.com/interesting-ideas-for-decorating-haft-sin