شیک پارس

25 ایده بسیار شیک تزئین شلوار لی و استفاده مجدد از شلوار جین

مدل های زیبا برای تزییین شلوار لی , استفاده مجدد از شلوار جین کهنه , تزیین شلوار لی با نگین ,خلاقیت با شلوار لی کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (14)

تزیین شلوار لی

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (15)

تزیین شلوار لی دخترانه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (16)

استفاده مجدد از شلوار جین و شلوار لی با تکنیک نقاشی روی پارچه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (17)

استفاده مجدد از شلوار جین قدیمی- تزیین شلوار لی با کمک تکنیک نقاشی روی پارچه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (18)

خلاقیت با شلوار لی کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (19)

 استفاده مجدد از شلوار جین کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (20)

تزیین لباس جین با نگین های کریستال

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (21)

بازیافت مجدد از شلوار جین کهنه – تزیین شلوار لی

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (22)

تزیین شلوار لی – خلاقیت با شلوار لی قدیمی

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (23)

خلاقیت در تزیین شلوار لی – اتبدیل شلوار لی به شلوارک

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (24)

تزیین شلوار لی با نگین – استفاده مجدد از شلوار جین کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (25)

خلاقیت با شلوار لی – مدل های زیبا برای تزییین شلوار لی

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (1)

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (2)

تزیین شلوار لی

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (3)

 استفاده مجدد از شلوار جین کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (4)

خلاقیت با شلوار لی کهنه – تزیین شلوار لی دخترانه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (5)

مدل های زیبا برای تزییین شلوار لی- تبدیل شلوار لی به شلوارک

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (6)

 استفاده مجدد از شلوار جین کهنه – تزیین شلوار لی با نگین ودانتل

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (7)

خلاقیت با شلوار لی کهنه – استفاده مجدد از شلوار جین کهنه

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (8)

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (9)

مدل های زیبا برای تزییین شلوار لی-خلاقیت با شلوار لی کهنه-تزیین شلوار لی دخترانه با دانتل و نگین

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (10)

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (11)

بازیافت شلوار لی با استفاده از گیپور و دانتل

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (12)

تزیین شلوار لی با نگین

تزیین-شلوار-لی , تزیین-شلوار-با-نگین , تزیین-شلوار-لی-دخترانه , خلاقیت-با-شلوار-لی-کهنه , بازیافت-شلوار-لی (13)

نقاشی روی شلوار لی

منبع: http://shikpars.com/25-ideas-to-decorate-jeans-and-reuse-of-jeans

همچنین دیدن فرمایید