شیک پارس

10 مدل بسیار خلاقانه تبدیل شلوار لی به شلوارک

استفاده مجدد از شلوار جین قدیمی , تبدیل شلوار لی قدیمی به شلوارک , تزییین شلوار لی قدیمی , استفاده دوباره از شلوار جین ,  تبدیل شلوار لی به شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی- قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (5)

تبدیل شلوار لی به  شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (6)

تزییین شلوار لی قدیمی , تبدیل شلوار لی به شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (7)

استفاده مجدد از شلوار جین قدیمی , درست کردن شلوارک لی با شلوار جین قدیمی 

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (8)

استفاده دوباره از شلوار جین به عنوان شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (9)

تبدیل مجدد شلوار جین قدیمی به  شلوارک لی

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (1)

تزییین شلوار لی قدیمی ,  تبدیل شلوار لی به شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (2)

تبدیل شلوار لی قدیمی به شلوارک , تزییین شلوار لی قدیمی

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (3)

استفاده مجدد از شلوار جین قدیمی , تبدیل شلوار لی قدیمی به شلوارک 

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از-شلوار-جین-قدیمی (4)

تزییین شلوار لی قدیمی ,  تبدیل شلوار لی به شلوارک  

تبدیل-شلوار-لی قدیمی-به-شلوارک , استفاده-مجدد-از

منبع : http://shikpars.com/10-models-become-very-creative-jeans-shorts

همچنین دیدن فرمایید